آزمون MBTI

نحوه تحلیل نتایج آزمون تیپ شناسی MBTI:

هر انسانی چهار ترجیح دارد

  • ترجیح اول: کسب انرژی که در این ترجیح یا درون گرا(I) است یا برونگرا(E)

پس کافی است شما اعداد به دست آمده در مقابل درون گرا(I) و برونگرا(E) را با هم مقایسه کنید تا ببینید کدام بزرگتر است هر کدام بیشتر بود شما به آن متمایل هستید و باید در اولین خانه چپ یک کلمه چهارخانه ای آنرا بنویسید

 
  • ترجیح دوم: نحوه دریافت اطلاعات است که آدمها یا شهودی (N) هستند یا حسی (S)

عدد این دو حرف را مقایسه کنید هر کدام بزرگتر بود به آن متمایل هستید و باید در خانه دوم از سمت چپ آنرا بنویسید

  • ترجیح سوم: نحوه تصمیم گیری و انتخاب در زندگی است که آدمها یا بر مینای ارزشهای شخصی تصمیم میگیرند یعنی احساسی (F) هستند یا بر مبنای تفکر و ارزشهای بیرون خود که در آن صورت فکری (T) هستند.

عدد این دو حرف را مقایسه کنید هر کدام بزرگتر بود به آن متمایل هستید و باید در خانه سوم از سمت چپ آنرا بنویسید

  • ترجیح چهارم: سبک زندگی است که افراد یا ساختاریافته و منظم (J) هستند یا منعطف (P)

عدد این دو حرف را مقایسه کنید هر کدام بزرگتر بود به آن متمایل هستید و باید در خانه  چهارم از سمت چپ آنرا بنویسید

بعد از مشخص شدن تیپ شخصیتی خود می توانید به توضیحات مورد نظر در قسمت تیپ شخصیتی بروید و توضیحات مفصلی در مورد شخصیت خود به دست آورید.