تست هوش های چندگانه گاردنر

دوست عزیز برای تشخیص اینکه شما از کدامیک از هوش های نه گانه برخورداری بیشتری دارید با حوصله به سئوالات زیر پاسخ دهید.

نتیجه ی آزمون (عدد بیشتر نشان دهنده هوش غالب شماست)