رئوس مطالب:
– چگونه اثربخشی تمرینات را افزایش دهیم؟
– چگونه خستگی کلاس را رفع کنیم؟
– چگونه اثربخشی امتحان را افزایش دهیم؟
– چگونه دانشجویان آینده را در جلسه دفاع حاضر کنیم؟